Ένας άνθρωπος μιλάει στο Θεό (ανανεωμένος σύνδεσμος)

Με την ευχή να αποτελέσει βοήθημα στην επικοινωνία μας με το Θεό, η ΧΦΕ διαθέτει δωρεάν ηλεκτρονικά το βιβλίο του πρώην αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου, με μικρές αυτοσχέδιες προσευχές!

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.xfe.gr/wp-content/uploads/2020/10/enas_anthropos_milaei_sto_Theo.pdf

Από τον Πρόλογο του βιβλίου:

[…]
Σή­μ­ε­ρα, ἡ Χρι­στια­νι­κή Φοι­τη­τι­κή Ἕ­νω­ση, προ­βαί­νει σέ μι­ά νέ­α προ­σφο­ρά τοῦ ἴ­διου βι­βλί­ου στόν σπου­δα­στι­κό καί γε­νι­κώ­τε­ρα στόν κό­σμ­ο τῶν νέ­ων ἀν­θρώ­πων. Βεβαί­ως, στά πε­νῆν­τα χρό­νι­α πού πέ­ρα­σαν εἴ­δα­μ­ε, ζή­σα­μ­ε καί ζού­μ­ε τίς ρι­ζι­κές ἀλ­λα­γές καί ἀ­να­κατα­τά­ξεις πού συ­νέ­βη­σαν σέ ζω­τι­κούς το­μ­εῖς ζω­ῆς τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τος ὅ­πως εἶ­ναι ὁ θρη­σκευ­τι­κός, ὁ ἰ­δε­ολο­γι­κός, ὁ πο­λι­τι­σμ­ι­κός, ὁ ἐ­πι­κοι­νω­νι­α­κός, ὁ οἰ­κο­νο­μ­ι­κός, ὁ κοι­νω­νι­κός καί ὁ δη­μ­ο­γρα­φι­κός. Ἐν τού­τοις, ὑ­πάρ­χει κά­τι πο­λύ σπου­δαῖ­ο πού δέν ἄλ­λα­ξε ἀλ­λά πα­ρα­μ­ένει ζων­τα­νό καί ἔν­το­νο. Καί αὐ­τό εἶ­ναι ἡ ἀ­νάγ­κη τῆς σχέ­σε­ως τοῦ ἀν­θρώ­που μέ τόν Θε­ό, ἡ ἀ­νάγ­κη δι­α­λό­γου καί οὐ­σι­α­στι­κῆς ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας με­τα­ξύ τοῦ ἀν­θρω­πί­νου ἐ­γώ καί τοῦ θεί­ου Ἐ­σύ.

Τό βι­βλί­ο  ́Ἕ­νας ἄν­θρω­πος μι­λά­ει στόν Θε­ό ἐλ­πί­ζω νά ἀ­πο­τε­λεῖ μι­κρή ἔ­στω συ­μ­βο­λή στήν κά­λυ­ψη τῆς ἀ­νάγ­κης αὐ­τῆς, ἡ ὁ­ποί­α τό 2010 εἶ­ναι ἐ­ξί­σου, ἄν ὄ­χι πε­ρισ­σό­τε­ρο, ἔν­το­νη ἀ­πό ὅ,­τι ἦ­το τό 1960. Γι’αὐ­τό καί τό ἴ­διο βι­βλί­ο φαί­νε­ται νά πα­ρα­μ­έ­νει ἐ­πί­και­ρο καί στήν τρέ­χου­σα δε­κα­ε­τί­α.

Ἐκ­φρά­ζω τίς θε­ρμ­ές εὐ­χα­ρι­στί­ες μου πρός τήν Χρι­στια­νι­κή Φοι­τη­τι­κή Ἕ­νω­ση, μέ τήν ὁ­ποί­α μέ συν­δέ­ουν 18 συ­νε­χῆ καί ἀ­ξέ­χα­στα χρό­νι­α (1946-1964) οὐ­σι­α­στι­κῆς, ἀν­θρώ­πι­νης, καί χρι­στια­νι­κῆς σχέ­σε­ως, γιά τήν πρω­το­βου­λί­α καί τήν τι­μ­ή τῆς και­νού­ριας ἐκ­δό­σε­ως τοῦ τα­πει­νοῦ μου πο­νή­μ­ατος. Καί εὔ­χο­μαι μέ ὅ­λη μου τήν καρ­διά, τό­σο στά ἀ­γα­πη­τά μέ­λη τῆς ΧΦΕ ὅ­σο καί σέ ὅ­λους τους φί­λους ἀ­να­γνῶ­στες καί χρῆ­στες τοῦ βι­βλί­ου, νά ἔ­χουν τήν ἀ­γαλ­λί­α­ση καί εἰ­ρή­νη τῆς ἐ­μ­πει­ρί­ας τοῦ δι­α­λό­γου μἐ τόν Θε­ό καί τῆς κοι­νω­νί­ας μα­ζί Του.

† Ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Ἀμερικῆς Δη­μήτρι­ος

Σε­πτέ­μβρι­ος 2010

______

Θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία:

  • «Πολιτεία» (Ασκληπιού 1-3)
  • «Ζωή» (Καρύτση 14)

Παραγγελίες γίνονται τηλεφωνικά στο 210-3237154 και με αποστολή email στη διεύθυνση xfe@xfe.gr.

ΝΕΟ: Παράδοση κατ’ οίκον μέσα από την καινούργια συνεργασία μας με το βιβλιοπωλείο “Πολιτεία” εδώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *