Η δεξιά του Υψίστου

Το χέρι του Θεού καθοδηγεί και εμάς, με τα γεγονότα και τις αλλαγές, που συμβαίνουν στην ζωή μας. Τα γεγονότα της ζωής μας δεν είναι τυχαία. Ελέγχονται και κατευθύνονται από το χέρι του Θεού.

«Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διασπαρέντες οἱ Ἀπόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν. Καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ΄ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν ἕως Ἀντιοχείας· ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. Καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. Ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. Ἐγένετο δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς. Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν· ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἅγαβος ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύματος λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ΄ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος. Τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς· ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου».

«Καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ’ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον»

Ο λόγος του Θεού, με την παραπάνω αποστολική περικοπή, έρχεται να μας διδάξει, ότι εκείνος που κυρίως εργάζεται και δημιουργεί είναι ο Θεός. Το χέρι του Θεού εργάζεται αθόρυβα και μυστικά. Πως όμως εργάζεται; Με δύο κυρίως τρόπους.

Το χέρι του Θεού καθοδηγεί

Το χέρι του Θεού είναι καθοδηγητικό. Αυτό το ένιωσε με ένα ιδιαίτερο τρόπο η πρώτη χριστιανική Εκκλησία. Με τον θάνατο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου είχε ξεσπάσει ένας γενικότερος διωγμός εναντίον των πιστών. Έτσι πολλοί μαθητές «διεσπάρησαν» σε διάφορα μέρη «ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας». Το γεγονός αυτό, που ήταν μια δοκιμασία για τη νεοσύστατη Εκκλησία του Χριστού, το αγαθό χέρι του Θεού το χρησιμοποίησε για την διάδοση του Ευαγγελίου στα έθνη. Όπως σημειώνει ο ιερός Λουκάς, οι μαθητές αυτοί «εἰσελθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἑλληνιστὰς εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν». Έτσι έγινε φανερό, ότι το χέρι του Θεού καθοδηγούσε πιά την Εκκλησία στον ευαγγελισμό ολόκληρου του κόσμου.

Το χέρι του Θεού καθοδηγεί και εμάς, με τα γεγονότα και τις αλλαγές, που συμβαίνουν στην ζωή μας. Τα γεγονότα της ζωής μας δεν είναι τυχαία. Ελέγχονται και κατευθύνονται από το χέρι του Θεού. Ένα εμπόδιο, που συναντάμε στην πραγματοποίηση των σχεδίων μας, δεν είναι πάντα χωρίς νόημα. Μια δυσκολία, που μας σταματά να κάνουμε κάτι, κατευθύνεται από το προνοητικό χέρι του Θεού. Ο πιστός άνθρωπος τον οποίο φέρνει κοντά μας ο Θεός, ίσως είναι ο αγγελιοφόρος του θελήματός του. Ας τον προσέξουμε, ας τον ακούσουμε. Το χριστιανικό έντυπο, που πέφτει στα χέρια μας, είναι η επιστολή που μας στέλνει ο Θεός, για να μας κατευθύνει στα ζητήματα της ζωής μας. Και όταν ακόμη στην πορεία της ζωής μας συναντάμε την αποτυχία, τον πόνο και τον θάνατο, ας προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε και εδώ το καθοδηγητικό χέρι του Θεού. Ίσως με τα γεγονότα αυτά του πόνου θέλει να μας ανοίξει καινούργιους δρόμους ζωής, να μας ανοίξει τα κλεισμένα αυτιά της ψυχής μας, να μας οδηγήσει στην σωτηρία της βασιλείας του. Όλα όμως αυτά φανερώνουν ότι το χέρι του Θεού πάντα έχει κάτι να δώσει.

Το χέρι του Θεού ευλογεί

Σκορπίζει πλούσια και άφθονη την χάρη και την δύναμή του. Και αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο εργάζεται ο Θεός. Οι μαθητές του Χριστού καταδιωγμένοι φθάνουν στην Αντιόχεια. Μια πόλη μεγάλη και πλούσια, αλλά και αμαρτωλή. Διαβόητη για την διαφθορά της. Άγονο φαινόταν το έδαφός της για χριστιανική σπορά. Και όμως ο σπόρος του Ευαγγελίου, που άρχισαν να σπέρνουν οι απλοί εκείνοι μαθητές του Κυρίου, παρουσίαζε εκπληκτική καρποφορία. Η εξήγηση δεν είναι άλλη: «Ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾿ αὐτῶν» γι᾿ αυτό και «πολὺς ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον». Και το χέρι του Θεού ευλόγησε τόσο πολύ την σπορά στον άγονο εκείνο τόπο, ώστε εκεί για πρώτη φορά οι μαθητές του Χριστού να πάρουν το όνομα ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!

«Άγονες οι ψυχές των παιδιών μας», παραπονούνται συχνά οι γονείς και οι δάσκαλοι, όταν βλέπουν να μη αποδίδουν η και να αποτυχαίνουν οι προσπάθειές τους για την αγωγή των παιδιών, των μαθητών τους. «Αμαρτωλή Αντιόχεια η κοινωνία μας», επαναλαμβάνουν μερικοί. «Ποιος θα δεχθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου;» Και άλλοι λένε: «Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, άνθρωποι με περιορισμένες δυνατότητες, χωρίς επίσημες θέσεις, χωρίς γνωριμίες;»

Αλλά ας διαβάσουμε ξανά αυτό που έγινε στην Αντιόχεια με τους απλούς εκείνους μαθητές του Χριστού. Και θα δούμε ότι ως Χριστιανοί διαθέτουμε ένα μυστικό όπλο: Το παντοδύναμο χέρι του Θεού. Το συνειδητοποιούμε;

Πηγή: Περιοδικό ΖΩΗ, τεύχος Μαΐου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *