Απόκρισις περί αναξίων αρχόντων

Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι εξουσίες του κό-
σμου έχουν ταχθή από τον Θεό…

Ερώτησις: Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι εξουσίες του κό-
σμου έχουν ταχθή από τον Θεό[1].
Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι κάθε άρχοντας η βασιλεύς ή Επίσκο-
πος προχειρίζεται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό;
Απόκρισις: Ο Θεός
λέει στον Νόμο: «Θα
σας δώσω άρχοντας
σύμφωνα με τις καρ-
διές σας». Είναι λοι-
πόν φανερό ότι οι
μεν άρχοντες και οι
βασιλείς που είναι
άξιοι αυτής της τιμής
προχειρίζονται στο αξίω-
μα αυτό από τον Θεό. Οι
άλλοι πάλι που είναι ανάξιοι προ-
χειρίζονται κατά παραχώρησιν η
και βούλησιν τού Θεού σε ανάξιο
λαό εξ αιτίας αυτής ακριβώς της
αναξιότητός των. Και άκουσε σχε-
τικά μερικές διηγήσεις.
Όταν είχε γίνει βασιλεύς ο Φω-
κάς ο τύραννος2 και άρχισε εκείνες
τις αιματοχυσίες με τον Βονόσο3
τον δήμιο, υπήρχε κάποιος μονα-
χός στην Κωνσταντινούπολι, άγι-
ος άνθρωπος, που έχοντας πολλή
παρρησία προς τον Θεό, σαν να
δικαζόταν με τον Θεό και έλεγε με
απλότητα: «Κύριε, γιατί έκανες τέ-
τοιον βασιλέα;» Και τότε, αφού το
έλεγε αυτό για αρκετές ημέρες, τού
ήλθε φωνή εκ Θεού που έλεγε: «∆ι-
ει: «Γιατί υψηλοφρονείς, άθλιε; Σου
λέω αλήθεια ότι δεν έγινες Επίσκο-
πος, επειδή ήσουν άξιος για ιερω-
σύνη, αλλά γιατί αυτής της πόλε-
ως τέτοιος Επίσκοπος της άξιζε».
Γι’ αυτό λοιπόν, αν ποτέ δης κά-
ποιον ανάξιο και πονηρό βασιλέα
ή άρχοντα ή Επίσκοπο, μην απο-
ρήσης, μήτε να κατηγορήσης την
πρόνοια τού Θεού. Αλλά μάλλον
μάθε απ’ αυτό και πίστευε ότι πα-
ραδιδόμεθα σε τέτοιους τυράν-
νους εξ αιτίας των ανο-
μιών μας, κι όμως πάλι
δεν αφήνουμε τα κακά
μας έργα.
Επιμέλεια:
Μ. Α.
φοιτ. Ιατρικής Σχολής
Αθηνών
ΠΗΓΕΣ
• Ερωτήσεις και αποκρίσεις περί δια-

φόρων κεφαλαίων εκ διαφόρων

προσώπων,
• Ερώτησις ις’, PG 89, 476Β – 477Α.,

Πηγή: «Αγιορείτικη Μαρτυρία», τ. 7.
1 Ρωμ. ιγ’ 1: «Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις
ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ

γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θε-

οῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέ-

ναι εἰσίν »
2 Φλάβιος Φωκάς: αυτοκράτορας
του Βυζαντίου (602-610), φημι-

σμένος για την σκληρότητα και

ακολασία του.
3 Βονόσος ή Βόνωσος: λογοθέτης
(υπουργός) επί Φλαβίου Φωκά
ότι δεν βρήκα άλλον χειρότερο».
Υπήρχε και κάποια άλλη πόλις
στην περιοχή της Θηβαΐδος που
ήταν γεμάτη παρανομία, της οποί-
ας οι πολίτες διέπρατταν πολλά μι-
αρά και άτοπα πράγματα. Σ’ αυτήν
λοιπόν κάποιος άνθρωπος του ιπ-
ποδρόμου διεφθαρμένος στο έπα-
κρον απόκτησε ξαφνικά κάποια
ψευδοκατάνυξι και
πήγε και κου-
ρεύτηκε μο-
ναχός και ντύθηκε το μοναχικό
σχήμα. Αλλ’ όμως καθόλου δεν

σταμάτησε τις πονηρές πράξεις
του. Συνέβη λοιπόν να πεθάνη ο
Επίσκοπος της πόλεως αυτής. Τό-
τε παρουσιάσθηκε σε κάποιον άγιο
άνθρωπο άγγελος Κυρίου και του
λέει: «Πήγαινε και προετοίμασε την
πόλι, για να χειροτονήσουν Επί-
σκοπο τον πρώην άνθρωπο τού Ιπ-
ποδρόμου». Πήγε λοιπόν αυτός και
έκανε ό,τι του παρηγγέλθη. Αφού
λοιπόν χειροτονήθηκε ο προανα-
φερθείς πρώην, ή μάλλον έτι φαυ-
λόβιος, άρχισε με τον νου του να
φαντάζεται ότι κάτι είναι και να
υψηλοφρονή. Τότε τού παρουσιά-

σθηκε άγγελος Κυρίου και τού λέ-

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *