Αλλάζει τους ανθρώπους η χάρη του Θεού;

Θέλεις την αλλαγή σου; Κυνήγησε τότε τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζει ο Θεός. Βάλε βαθιά στην καρδιά σου τα λόγια του Θεού. Έχουν την δύναμη να σε γαληνέψουν, να σε φωτίσουν, να σε καθοδηγήσουν!

Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς· – λέγει γάρ· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας – μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, ἀλλ’ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.

«παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς»

Αλλάζει η χάρη του Θεού τους ανθρώπους; Το ερώτημα αυτό δεν θα είχε καμιά θέση, γιατί είναι γεγονός ότι η χάρη του Θεού αλλάζει τον άνθρωπο. Εν τούτοις το ερώτημα τίθεται από πολλούς, γιατί βλέπουν αρκετούς Χριστιανούς, τους οποίους δεν ωφελεί η χάρη του Θεού, δεν τους μεταβάλλει. Είναι Χριστιανοί, που δέχονται «εἰς κενόν», δηλαδή μάταια την χάρη του Θεού. Και αυτό είναι που δημιουργεί το μεγάλο σκάνδαλο: Το Ευαγγέλιο του Χριστού και η χάρη του στους ανθρώπους αυτούς εμφανίζονται χωρίς καμιά δύναμη αλλαγής του ανθρώπου.

Και όμως η αλλαγή είναι δυνατή. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε Χριστιανός μπορεί με την χάρη του Θεού να επιτύχει την αλλαγή και ανακαίνισή του. Ο απόστολος Παύλος στην παραπάνω αποστολική περικοπή ασχολείται με το βασικό αυτό θέμα.

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Ο Απόστολος ξεκινάει από το γεγονός, ότι ο Θεός δίνει κάθε μέρα ευκαιρίες αλλαγής σε κάθε άνθρωπο. Και γι’ αυτό τονίζει: «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας». Η κάθε μέρα, η κάθε ώρα, η κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία αλλαγής και σωτηρίας, που του προσφέρει η χάρη του Θεού. Εκείνος, που θα αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή, θα μπορέσει να επιτύχει την αλλαγή του χαρακτήρα του και την ανακαίνιση της ζωής του. Εάν δεν το κάνει, εάν αδιαφορήσει, εάν αναβάλει, θα χάσει την ευκαιρία της ηθικής αναγεννήσης. Γι’ αυτό και όσοι δεν αλλάζουν ζωή είναι άνθρωποι, που αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις πνευματικές ευκαιρίες που τους στέλνει κάθε μέρα ο Θεός.

Θέλεις, λοιπόν, την αλλαγή σου; Κυνήγησε τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζει ο Θεός. Αυτή την στιγμή διαβάζεις αυτό το άρθρο. Είναι αυτό μια ευκαιρία αλλαγής. Βάλε βαθιά στην καρδιά σου τα λόγια του Θεού. Έχουν την δύναμη να σε γαληνέψουν, να σε φωτίσουν, να σε καθοδηγήσουν. Πάλι θύμωσες σήμερα, πάλι βλασφήμησες, πάλι φάνηκες σκληρός, άδικος, ενοχλητικός. Τώρα όμως νιώθεις κάτι μέσα σου. Κάτι σου λέει μέσα σου ότι έσφαλες, ότι αμάρτησες. Τι είναι αυτό; Είναι η ευκαιρία, που σου στέλνει η χάρη του Θεού για να διορθωθείς, να αλλάξεις. Πρόσεξέ την, λοιπόν, αν θέλεις να καλυτερεύσεις τον χαρακτήρα σου. Και ο Θεός που θέλει την διόρθωση και την αλλαγή σου, θα σου παρουσιάσει αναρίθμητες παρόμοιες ευκαιρίες. Έχε μόνο ανοικτά τα μάτια της ψυχής σου για να τις βλέπεις. Και άπλωνε τα χέρια σου να τις αρπάζεις. Έτσι η χάρη του Θεού θα  μπορέσει να εργασθεί το θαύμα της αναγεννήσεώς σου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο απόστολος Παύλος, για να εξαλείψει κάθε αμφιβολία για την δυνατότητα αλλαγής του ανθρώπου από την χάρη του Θεού, χρησιμοποιεί ένα δυνατό επιχείρημα. Προβάλλει τους Αποστόλους ως παραδείγματα ανακαινισμένων ανθρώπων. Ήταν και αυτοί άνθρωποι αδύνατοι. Η χάρη όμως του Θεού τους μεταμόρφωσε, τους έκανε αγίους. Το παράδειγμά τους ήταν φωτεινό. Κανείς δεν μπορούσε να τους κατηγορήσει για το παραμικρό. «Μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπὴν (αφορμὴ σκανδάλου), ἵνα μὴ μωμηθῇ (κατηγορηθεί) ἡ διακονία». Ήταν «ἐν παντί… Θεοῦ διάκονοι». Και η ζωή τους ήταν μία συνεχής εκδαπάνηση και θυσία για την διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού·  ένα συνεχές μαρτύριο. «Ἐν ὑπομονῆ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς»! Έτσι όμως οι άγιοι Απόστολοι έδωσαν και δίνουν μια υπέροχη μαρτυρία για την δυνατότητα ηθικής αλλαγής και ανακαινίσης του ανθρώπου.

Δεν υπάρχει πιά καμιά αμφιβολία. Μπορούμε, εάν θέλουμε, με την ανακαινιστική δύναμη της χάριτος του Θεού να αλλάξουμε την ζωή μας. Έχουμε ίσως αδυναμίες. Μας τυραννούν ίσως κακές συνήθειες, φοβερά πάθη. Η αμαρτία μας έχει ανοίξει βαθιές πληγές. Όμως η χάρη του Θεού μας φωνάζει: Η κατάστασή σας δεν είναι απελπιστική! Μπορείτε αν θέλετε, να αλλάξετε, να μεταμορφωθείτε. Τόσοι και τόσοι το πέτυχαν. Και σείς επομένως μπορείτε. Δεν υπάρχει καμιά αδύνατη περίπτωση στην χάρη μου, μας ψιθυρίζει ο Θεός. Είναι παντοδύναμη. Θυμηθείτε τα τόσα θαύματα αλλαγής, που έκανε η χάρη μου. Θυμηθείτε το θαύμα της αλλαγής του Παύλου, που ήταν ένας τρομερός και αδίστακτος διώκτης. Θυμηθείτε… Και δώστε μου την ψυχή σας, όπως είναι. Παραδώστε μου την ζωή σας, όποια κι αν είναι, για να την αλλάξω, να την μεταμορφώσω με την χάρη μου…

Η ηθική αλλαγή του ανθρώπου είναι ασφαλώς δύσκολο έργο. Γιατί η ανθρώπινη φύση έχει φοβερά διαφθαρεί από την πτώση της αμαρτίας. Η αλλαγή όμως και η μεταμόρφωση και η θέωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται μόνο εν Χριστώ. Για το τεράστιο αυτό εγχείρημα ο Κύριος διαθέτει την παντοδύναμη χάρη του, που απέρρευσε από την θυσία του. Και η χάρη αυτή θα φέρει οπωσδήποτε την αλλαγή. Όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά ολόκληρης της κτίσης. Θα έλθει στιγμή, που όλα θα αλλάξουν σε μια καινούργια δημιουργία. Η χάρη του Θεού θα φέρει την «καινὴν κτίσιν». «Καινοὺς οὐρανοὺς καὶ γῆν καινήν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν» (Β΄ Πέτρ. γ΄ 13) βεβαιώνει ο αδιάψευστος λόγος του Θεού.

Πηγή: Περιοδικό ΖΩΗ, τεύχος Φεβρουαρίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *