Επιστολή προϊσταμένου αδελφότητας θεολόγων "Η Ζωή" για το Πάσχα

Ἑορτάζουμε  τό  φετινό  Πάσχα,  μέσα  σέ  μιά  βαριά  πνευματική κατάσταση.  Ἡ  άνθρωπότητα  καί  ἡ  πατρίδα  μας,  ἐκτός  τῶν  ἄλλων πολλῶν προβλημάτων, βρίσκονται μπροστά στήν ἐνσκήψασα λοιμική ἐπιδημία. 

Περισσότερα...

Στοχασμός, θλίψη καὶ ἀποτέφρωση

Κύριε διευθυντά, 

Εἶμαι μιὰ μοναχὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Παταπίου, ποὺ ἐπὶ 55 χρόνια τῆς πολύτιμης ζωῆς μου ἀφιέρωσα γιὰ νὰ ζήσω μιὰ ἄλλη ποιότητα ζωῆς. Δὲν ξέρω ἂν τὰ κατάφερα, ὁ Θεὸς γνωρίζει – ὅμως, ἔχω μέσα μου μιὰ πληρότητα γιὰ ὅ,τι προσπάθησα.

Περισσότερα...

Τι πρέπει να κάνουν οι Χριστιανοί που δεν μπορούν να κοινωνούν εξ' αιτίας εμποδίων ανεξαρτήτων της θελήσεώς τους

Ἐκ τῶν ρηθέντων περὶ συνεχοῦς κοινωνίας πείθεται πᾶς τὶς, ὅτι μεγάλως ὠφελοῦνται οἱ κοινωνοῦντες συνεχῶς τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, ὅταν ἐννοεῖται κοινωνῶσι μετὰ τῆς δεούσης προετοιμασίας.

Ἀλλ’ ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα: Δύνανται σήμερον νὰ κοινωνῶσι συνεχῶς πάντες ὅσοι ἔχουσι πρόθεσιν ἀγαθὴν καὶ θέλησιν καὶ ζῆλον εἰς τὸ νὰ προετοιμάζωνται ὅπως κοινωνῶσιν;

Περισσότερα...